ПРЕДИЗВИЦИ И СОВЕТИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ, ДОМУВАЊЕ, ПРАВНА И ЗДРАВСТВЕНА ПОМОШ НА МАРГИНАЛИЗИРАНИТЕ ГРУПИ

Прирачникот има за цел на корисниците од ромската заедница да им даде преглед на информации за можностите на остварување на нивните права кои произлегуваат од сферата на вработување, правната и здравствената заштита и пристапот до домување. Во насока на забрзувањето на процесите на вклучување на Ромите во општеството овој прирачник е понуден како алатка со можност за информирање на темите кои се обработуваат. Темите кои се обработуваат, содржат посебен осврт на ромската популација и на жената Ромка. Прирачникот содржи четири теми, накратко е прикажана моменталната состојба на ромската заедница за наведените теми и се дадени одговири на најчестите прашања со кои се соочува ромската заедница. Прирачникот е во форма на „прашање – одговор“ (П - Прашање; О - Одговор) како практични примери, на јазик прилагоден и разбирлив за целната група за посебните теми. Прирачникот е наменет за ромската популација, со цел да се зголеми степенот на информираност и да обезбеди практични совети во надминување одредени проблеми во доменот на вработување, правната и здравствената заштита и пристапот до домување. Овој прирачник е подготвен во рамките на проектот „Зголемување на учеството на жените Ромки на пазарот на трудот“, финансиран од Европската Унија во рамките на Програмата ИПА за развој на човечките ресурси, а спроведуван од МРФП, во партнерство со организациите: НВО КХАМ – Делчево, Микрокредитна фондација Хоризонти и ХДЗР Месечина од Гостивар....  

Партнери и поддржувачи

   
   
     

Пронајдете не’

Контактирајте со нас

ул. Аминта трети (Ленинова) бр.33А/1-25,
1000 Скопје, Северна Македонија

+389 75 314 504

[email protected]