ОПШТИНА БЕРОВО - ПРЕДИЗВИЦИ И МОЖНИ РЕШЕНИЈА ЗА ПРОБЛЕМИТЕ СО КОИ СЕ СООЧУВААТ РОМИТЕ

Најголем дел од невработените лица се неквалификувани работници (41,4%), со средна стручна спрема се 26,9%, додека најмал дел (9,7%) се лица со вишо и со високо образование. Стапката на невработеност изнесува 31.9%, каде од вкупно 2.681 невработено лице, 1.114 (41,6%) се жени. Невработеноста на младото население на возраст од 15 до 24 години изнесува 67,3%. Источниот регион, на кој припаѓа општината Берово има далеку пониска стапка на невработеност со 17% а исто така и стапката на вработеност во овој регион е повисока во однос на Берово и изнесува 49.4%. Друга карактеристика на невработеноста во општината е долгорочната невработеност. Од вкупниот број невработени лица, 31,5% чекаат на вработување осум и повеќе години. Најголем дел од невработените лица се неквалификувани работници (41,4%), со средна стручна спрема се 26,9%, додека најмал дел (9,7%) се лица со вишо и со високо образование...  

Партнери и поддржувачи

   
   
     

Пронајдете не’

Контактирајте со нас

ул. Аминта трети (Ленинова) бр.33А/1-25,
1000 Скопје, Северна Македонија

+389 75 314 504

[email protected]