ОПШТИНА КУМАНОВО - ПРЕДИЗВИЦИ И МОЖНИ РЕШЕНИЈА ЗА ПРОБЛЕМИТЕ СО КОИ СЕ СООЧУВААТ РОМИТЕ

Според приоритетната поставеност на претставниците на работилницата 6 , општина Куманово ги приоретизира следните пет (5) најургентни проблеми на Ромската заедница: Образование, Невработеност, Имиграција, Инфраструктура, Здравството Според ургентноста на потребите на Ромите во општина Куманово, образованието претставува главен приоритет, потоа следи состојбата со вработувањето и третиот главен приоритет во општина Куманово е имиграцијата. Освен овие приоритети, Ромите во Куманово се соочуваат со проблеми во инфраструктурата со забелешка дека сеуште постојат случаеви на Роми кои живеат во субстандардни услови за живот и здравство односно информираноста за услугите е многу ниска....  

Партнери и поддржувачи

   
   
     

Пронајдете не’

Контактирајте со нас

ул. Аминта трети (Ленинова) бр.33А/1-25,
1000 Скопје, Северна Македонија

+389 75 314 504

[email protected]