ИНКЛУЗИЈАТА НА РОМИТЕ ПО ЗАВРШУВАЊЕ НА ДЕКАДАТА НА РОМИТЕ - ТЕКОВНА СОСТОЈБА И ПРЕДИЗВИЦИ

Преку статистички податоци и согледувања за општите состојби во различни области, Народниот правобранител во своите Годишни извештаи, како и преку Посебни информации, извештаи, Препораки и иницијативи за законски измени, ја насочуваше Владата, Министерствата и другите надлежни органи и институции во креирањето на јавните политики, укажувајќи на почитување и создавање на претпоставки за остварување на правата на Ромите. Денес, Македонија е во фаза на имплементација на нова Стратегија за Роми во Македонија 2014-2020, при што четирите области и натаму остануваат актуелни прашања. Констатациите од нашето работење укажуваат на ранливост и маргина- лизација на Ромите кои живеат во голема сиромаштија, во тешки и несоодветни услови, во субстандардни и импровизирани живеалишта, без соодветен довод на вода за пиење, без можност за вработување, отежнат пристап до права од здравствена заштита, ниска здравствена писменост, нелегализирани ромски населби и сл. Се уште голем број деца од ромската заедница не се вклучени во предучилишното образование, најголем дел од децата на улица се Роми, најголем број од семејствата без лична документација повторно се Роми. Во неколку градови во земјава продолжува дискриминацијата кон ромските деца, на начин што родителите одбиваат да ги запишат децата во училиште во кое учат Роми, или при формирањето на паралелките учениците Роми се сегрегираат во иста паралелка...  

Партнери и поддржувачи

   
   
     

Пронајдете не’

Контактирајте со нас

ул. Аминта трети (Ленинова) бр.33А/1-25,
1000 Скопје, Северна Македонија

+389 75 314 504

[email protected]