Истражување на искористеноста на социјалните бенефиции и факторите кои го ограничуваат пристапот на ромската заедница

Стремежот кон постигнување на подобра детска заштита треба да се постигне со редистрибуцијата на буџетот во една држава односно повеќе одвоени финансиски средства по однос на правата кои произлегуваат од Законот за заштита на децата. Одвојувањето на повеќе финансиски средства од буџетот ќе допринесе кон поголема социјална заштита на оние групи кои се најранливи во општеството, особено децата од посиромашните семејства со цел да се постигне социјална сигурност и еднакви можности за сите во општеството. Во овие насоки, креаторите на политиките во делот на социјална заштита на децата треба да ги насочат мерките поефективно, особено во делот на намалување на сиромаштијата...  

Партнери и поддржувачи

   
   
     

Пронајдете не’

Контактирајте со нас

ул. Аминта трети (Ленинова) бр.33А/1-25,
1000 Скопје, Северна Македонија

+389 75 314 504

[email protected]