The institute Romalitico would like to wholeheartedly congratulate the grand opening of the foundation Roma for Democracy in North Macedonia. We salute to acknowledge an ally in the fight for strengthening the democratic participation of the Roma in society, strengthening the Roma community in the area of political education, as well as in political participation and representation, full practice of civil, and political rights of the Roma community.

Институтот Ромалитико од срце го честита свеченото отворање на фондацијата Ромите за Демократија во Северна Македонија. Го поздравуваме нашиот сојузник во борбата за зајакнување на демократското учество на Ромите во општеството, зајакнување на ромската заедница во областа на политичкото образование, како и во политичкото учество и претставување, целосно практикување на граѓанските и политичките права на Ромска заедница.