Граѓанско општество за Интеграција на Ромите – Во сенка

2017 – Октомври 2018

Главната цел на проектот е мониторирање во сенка на прогресот на имплементација на Стратегија за Роми и нејзините акциони планови. Проектот вклучува истражување и застапување со цел промена на политики за подобра ефикасност во имплементацијата на Стратегијата. Учество во процесот на планирање и развој на оперативен план за делување со следните активности: планирање, следење, спроведување, координирање и извршување задачи во врска со потребите на проектот. Учествува во процесот на планирање, мониторинг и евалуација на целокупниот проект. 2017 – 2019 ; 2019 – во тек

Институционална поддршка

01.01.2019 – 31.12.2020

Грантот е доделен со цел за институционален развој на институтот

Граѓанско општество за Интеграција на Ромите 2020

2020 – /

Главната цел на проектот е Инклузија на Ромите во јавните политики во Република Македонија. Одржување на Владата на РМ одговорна за спроведување на Националната Стратегија за Роми и обезбедување на повисоко ниво на имплементација на активностите поврзани со Националните Акциони планови за Роми; Зголемување на реализацијата на националниот буџет според планираниот буџет и зголемување на буџетот на годишно ниво; Поведување на постапка за изградба на социјална зграда во општина Шуто Оризари; Промена на методологијата за распределба на работните места во државна и јавна администрација.