Институтот за истражување и анализа на политики – Ромалитико во рамки на проектот Проект на УСАИД за инклузија на Ромите објавува,

ПОКАНА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА ОПРЕМА

Институтот за истражување и анализа на политики – Ромалитико во рамки на Проектот на УСАИД за инклузија на Ромите, финансиски поддржан од Агенција на САД за меѓународен развој – УСАИД, со Договор за грант потпишан помеѓу Ромалитико и УСАИД со бр.  72016521CA00001, ве поканува да доставите понуда за набавка на 30 лаптопи и 20 принтери.

Инструкции за добавувачи со вклучена техничка спецификација за доставување на понудите се составен дел од оваа документација овој повик.

Ве охрабруваме да ни доставите Ваша понуда за горенаведениот повик. Понудата треба да ги содржи следните елементи:

– Копија од Тековната состојба на понудувачот

– Прилог 1. Техничка понуда со вклучена финансиска понуда и спецификација (симнете го тука),

– Прилог 2. Изјава за непостоење на услови за исклучување на добавувач (симнете го тука).

Краен рок за доставување на понудите е 05.07.2021 година.

Изборот на добавувачите ќе се изврши по пат на евалуација на финансиската понуда на база на принципот ,,најниска понудена цена на понудата која технички ги исполнува сите услови”.

Целосната тендерска документација е дадена во прилог на оваа покана. Прочитајте ја тука.