📈 Ја најавуваме нашата нова алатка, Ромалитико Барометар: водечки извор на квалитетни податоци за инклузија на Ромите во Северна Македонија. 📊Отвораме ново поглавје во собирање, дизајнирање и анализа на политики базирани на податоци. Сè на едно место. #РомалитикоБарометар
———————–
📈 We introduce our new tool, Romalitico barometer: a leading source of quality data on Roma inclusion in North Macedonia. 📊 We open a new chapter in collection, design and analysis of policies based on data. Everything in one place. #RomaliticoBarometer