Ромската заедница е уставотворен народ, како и сите заедници кои живеат во Македонија. Очекуваме Претседателот во својот кабинет да има советник Ром/ка, да именува амбасадор Ром/ка како и членови на дипломатска мисија.
https://emagazin.mk/selmani-ochekuvame-pretsedatelot-vo-svo-ot-kabinet-da-ima-sovetnik-rom-ka