По доставеното Барање на Ромалитико како дел од Аваја за решавање на статусот на лицата неевидентирани во матичната книга на родени, Министерството за Труд и Социјална Политика достави свој одговор.

Во дописот МТСП наведува дека е подготвен Акциски План со активности кои треба да бидат превземени од страна на ресорните министерства за имплементација на законот, при што Министерството за внатрешни работи и Управата за водење на матичните книги во соработка со Министерството за правда согласно законот треба да изработат подзаконски акти.

Прочитајте го целиот одговорот.