Нашата организација, работејќи посветено на предизвикување на статус-кво состојбата и унапредување на ромската заедница, и се приклучува на американската нација во славењето на духот на независноста, единството и слободата. Ги упатуваме нашите најтопли честитки до американскиот народ и ја изразуваме нашата благодарност за можноста да имплементираме две витални програми на USAID North Macedonia посветени на подобрување на животот на ромската заедница.

Преку нашите заеднички напори, ние се стремиме да ја поттикнеме инклузивноста, да ја зајакнеме заедницата и поединците, и да создадеме општество кое ги поддржува принципите на правда, еднаквост и демократија. 🇺🇸 🇲🇰

——————————————–

On this joyous day, our organization, working diligently on challenging the status quo and impact on the situation of the Roma community, joints the American nation in celebrating the spirit of independence, unity and freedom. We extent our warmest congratulations to all Americans and express our gratitude for the opportunity to implement two vital USAID programs dedicated to improving the life of the Roma community.

Through our combine efforts, we strive to foster inclusivity, empower the community and individuals and create a society that upholds the principles of justice, equality and democracy.  🇺🇸 🇲🇰

U.S. Embassy North Macedonia