✅ Започнаа градежните активности во рамки на локалната акција „Доградба на тоалети во О.У. Ванчо Китанов, с. Црник, Пехчево“.
🚧 Оваа акција се имплементира во соработка со општина Пехчево.
💰 Вкупната вредност на акција изнесува околу 2 милиони денари.