Име на проектот Со Ромите во Западен Балкан
Период Мај – Септември 2019, Мај – Декември 2020
Локација Северна Македонија
Опис (цели и активности) Општата цел на проектот е да се обезбеди соработка и промовирање на нови политики за Ромите во Западен Балкан и предлози на алтернативни политики со посебен фокус на антициганизмот
Партнери Централен совет на Синти и Роми од Германија
Вид на ангажман Проект
Донатор Министерство за надворешни работи на СР Германија