Име на проектот Помош на Велика Британија во ромските општини
Период Ноември 2020 – Март 2021
Локација Прилеп, Кочани, Виница, Гостивар, Куманово и Шуто Оризари
Опис (цели и активности) Проектот во првата фаза имаше за цел обезбеди помош преку дистрибуција на хуманитарна помош во Прилеп, Кочани, Виница, Гостивар, Куманово. Во првата фаза беа доделени 225 пакети со храна и хигиенски производи односно во секоја општина беа доделени по 45 пакети. Во втората фаза овој проект имаше за цел да додели дезинфекциски материјали на Општина Шуто Оризари за потребите на детската градинка, двете училишта и општинската зграда и улиците.
Партнери /
Вид на ангажман Проект
Донатор Амбасада на Велика Британија