Име на проект: Промовирање на меѓукултурно разбирање, помирување и прифаќање
Имплементирано од: Водечка организација: Институт за ромска култура во Албанија (ИРКА)

Партнер: Институт за истражување и анализа на политики Ромалитико

Поддржано од: Регионална канцеларија за младинска соработка (РКМС)
Локација: Албанија и Северна Македонија
Период на имплементација: 23.02.2021 – 23.10.2021
Краток опис: Промовирање на прекуграничен интеркултурен дијалог помеѓу младите припадници на малцинствата и младите кои не се дел од малцинствата во Северна Македонија и Албанија, преку образование, процеси на градење на капацитети и младинска работа.

ЦЕЛИ:

1. Идентификување и разменување добри практики во борбата против дискриминацијата на ранливите и маргинализираните заедници и промовирање на толеранцијата меѓу малцинствата во Албанија и Северна Македонија

2. Овозможување на млади од млацинствата и на млади кои не се дел од малцинствата од Албанија и Северна Македонија заеднички да развиваат, водат и спроведуваат квалитетни проекти во врска со меѓукултурното прифаќање и прекуграничната мобилност, преку придонес кон меѓукултурното прифаќање и диверзитет во локалните заедници.

Web site: www.romalitico.org
Лице за контакт: Надир Усеин