Име на проектот Граѓанско општество за Интеграција на Ромите – Во сенка
Период Ноември 2017 – Октомври 2018
Локација Национално ниво – Македонија
Опис (цели и активности) Главната цел на проектот е мониторирање во сенка на прогресот на имплементација на Стратегија за Роми и нејзините акциони планови. Проектот вклучува истражување и застапување со цел промена на политики за подобра ефикасност во имплементацијата на Стратегијата.

Учество во процесот на планирање и развој на оперативен план за делување со следните активности: планирање, следење, спроведување, координирање и извршување задачи во врска со потребите на проектот.

Партнери Центар за Економски Анализи- ЦЕА
Вид на ангажман Проект – репортирање, истражување и застапување
Донатор Канцеларија за Ромски Иницијативи, Фондација Отворено Општество Будимпешта