Име на проектот “Граѓанско општество за Интеграција на Ромите 2020”
Период Јануари 2019 – Декември 2020
Локација Национално ниво – Македонија
Опис (цели и активности) Главната цел на проектот е Инклузија на Ромите во јавните политики во Република Македонија.

– Одржување на Владата на РМ одговорна за спроведување на Националната Стратегија за Роми и обезбедување на повисоко ниво на имплементација на активностите поврзани со Националните Акциони планови за Роми;

– Зголемување на реализацијата на националниот буџет според планираниот буџет и зголемување на буџетот на годишно ниво;

– Поведување на постапка за изградба на социјална зграда во општина Шуто Оризари;

– Промена на методологијата за распределба на работните места во државна и јавна администрација.

Партнери Ромски Граѓански Организации
Вид на ангажман Водечка организација на проектот
Донатор Канцеларија за Ромски Иницијативи, Фондација Отворено Општество Берлин